OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH
OD 20.12.2018 - ZAVŘENO
OD 03.01.2019 - OTEVŘENO

GDPR

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů společností 

PERFECT DOOR s.r.o., IČ: 02864355 se sídlem Štefánikova 1166/23, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 224687

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

                   Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost: PERFECT DOOR s.r.o., IČ: 02864355 se sídlem Štefánikova 1166/23, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 224687

(dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:

e-mail:   kancelar@perfect-door.cz

korespondenční adresa: Pražská 238,25066 Zdiby-Praha východ

  2.   Účely zpracování

V případě, že povinnost zpracovávat osobní údaje nevyplývá z obecně závazného právního předpisu anebo ze smlouvy, osobní údaje zpracováváme pouze na základě uděleného souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme

a) u obchodních partnerů:

na základě Vašeho souhlasu se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu, zejména pro účely splnění smluvních povinností, tedy aby naše smluvní vztahy mohly být naplněny (fakturace, dodání zboží apod.),

pro účely našich oprávněných zájmů (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o zákazníky, dodavatele, kontaktní formulář na webu).

b)  u zaměstnanců:

zpracování osobních údajů zaměstnanců vyplývá přímo nebo nepřímo z obecně závazných předpisů; povinnost zajistit personální a mzdovou agendu je nám uloženo zvláštními zákony. Těmito zákony se rozumí zejména: zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o účetnictví a daňový řád, zákon o archivní službě apod. 

4.   Kategorie osobních údajů

  Zpracováváme zejména následující údaje:

identifikační a fakturační – titul, jméno, příjmení, funkce, adresa sídla, korespondenční adresa,       IČ, DIČ,

kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo,

a další údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy, právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu. 

  5.  Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s následujícími zásadami:

  zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

zásada účelového omezení– osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a pokud jsou dále zpracovávány pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, tyto další účely musí být slučitelné s účelem původním;

zásada minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje musí být přesné a v případ potřeby aktualizované, přičemž musí být přijaty rozumná opatření k zajištění výmazu či opravy nepřesných nebo neaktuální osobních údajů;

zásada omezení uložení– osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů nesmí být uloženy po dobu delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

zásada integrity a důvěrnosti – osobní údaje musí být zpracovávány takovým způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

  6.   Doba uchovávání

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

7.   Vaše práva

Dle GDPR můžete jako subjekt údajů:

  požadovat přístup k osobním údajům,

požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,

požadovat doplnění neúplných osobních údajů,

požadovat výmaz nebo omezení zpracování,

vznést námitku proti zpracování,

požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci

podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  9.   Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů. 

Mezi příjemce osobních údajů patří zejména poskytovatelé účetních, daňových nebo právních služeb, IT služeb, bezpečnostních služeb.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Správce nemá zájem předávat Vaše údaje do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

  10.   Zdroj údajů

Osobní údaje máme buď přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů nebo zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

 

11.   Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

12.   Uplatnění práv

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.

 

 


Hledat v katalogu

Zavoláme Vám

Nechci ztrácet čas,
vše vysvětlím po telefonu.


Je možné mne kontaktovat v pracovní dny až do 20:00

Přihlášení


Otázky

Proč je důležité mít věrohodného dodavatele garážových vrat?

Kvalitní garážová vrata je dlouhodobá investice do vašeho domu. Právem očekáváte, že největší pohyblivý objekt ve vašem domě bude fungovat bezproblémově dlouhou dobu...

více ...

Proč se spoléhat na odborníky při výběru garážových vrat?

Pravděpodobně jste ještě nikdy nenakupovali garážová vrata a volba těch správných vrat může být pro vás komplikovaná...

více...

Co je důležité při výběru garážových vrat?

Za prvé se musí zákazník rozhodnout, kolik chce investovat. Ekonomicky nejúspornější jsou modely bez izolace, pak vrata zateplené polystyrenem...

více...